Исус поучава в синагогата в Назарет

III неделя от обикновеното време (С)

Евангелски текст

“Понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за напълно известните между нас събития, както ни ги предадоха ония, които от самото начало бяха очевидци и служители на словото, то намерих за добре и аз, след като грижливо проучих всичко от начало, наред да ти опиша, достопочтени Теофиле, за да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил.

И върна се Иисус със силата на Духа в Галилея; и пръсна се мълва за Него по цялата околна страна. Той поучаваше в синагогите им, прославян от всички. И дойде в Назарет, дето бе възпитан, и по обичая Си влезе един съботен ден в синагогата, и стана да чете. Подадоха Му книгата на пророк Исаия; и Той, като разгъна книгата, намери мястото, дето бе писано: “Дух Господен е върху Мене; затова Ме помаза да благовестя на бедните, прати Ме да лекувам ония, които имат сърца съкрушени, да проповядвам на пленените освобождение, на слепите прогледване, да пусна на свобода измъчените, да проповядвам благоприятната Господня година”. И като сгъна книгата и я даде на слугата, седна; и очите на всички в синагогата бяха насочени в Него. И почна да им говори: Днес се изпълни това писание, което чухте.”
Лука 1,1-4; 4,14-21

Размишление

От днес започваме да слушаме гласа на Исус през думите на евангелиста, който ще ни придружава в обикновеното време на литургичната година”С” и това е Свети Лука. За да узнаеш твърдата основа на онова учение, на което си се учил (Лк 1,4), пише Лука на своя приятел Теофил. Ако така завършва писмото, трябва да си дадем сметка за важността, която се съдържа в размишленията над Евангелието на Господ – Слово живо и поради това – винаги ново.

Според Божието Слово Исус е представен като Учител, който поучаваше в синагогите им (Лк 4,15). Започва като всеки проповедник – четейки текст от Писанията, който точно днес се изпълва. Думите на пророк Исайя се изпълват и не само те, всички останали думи, всичко, което съдържа Писанието, всичко, което са известили пророците се концентрира и се реализира в Исус. Не е без значение дали ще вярваме или не в Исус, понеже самият Дух Господен го осветява и го изпраща.

Посланието, което Бог иска да предаде на човечеството посредством Своето Слово е една блага вест за всички изоставени, вест за освобождение на всички затворници и всички потиснати, обещание за спасение. Това послание изпълва с надежда цялото човечество. Ние, синове на Бога в Христа чрез кръщението, също и ние сме осветени и сме част от Неговата мисия – да разгласим това послание на надежда до цялото човечество.

Размишлявайки над Евангелието, което дава устойчивост на нашата вяра, виждаме, че Исус проповядва по по-различен начин от другите учители – Неговото Слово беше с власт (срв. Лк 4,32). И това е така, защото проповядва с делата Си, с примера Си, давайки свидетелство, чак до принасянето в жертва на собствения си живот. Така трябва да правим и ние, да не се спираме само на думите, трябва да конкретизираме любовта си към Бог и към ближните в дела. Могат да ни бъдат от полза Делата на милосърдието – седем духовни и седем телесни – които църквата, като наша майка, ни препоръчва, за да се ориентираме в нашия път.

Източник: http://evangeli.net/vangelo
Превод от италиански: Мария Станева

Сподели
Share
Share
Share